شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1390
گل ابریشم و جم

دیروز جمعه به همت تعدادی از دوستان در منطقه ای خالی در وسط پارک جنگلی نهالهای گل ابریشم و جم کاشتیم.. 

 

  عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal