یکشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1392
سیریک

  


 دریای عمان - ساحل بندر سیریکتمام مزرعه از خوشه های گندم پُر
و هیچ دست تمنا
دریغ  سنبله ها را درو نخواهد کرد
دروگران همه پیش از درو ، درو شده اند. (حمید مصدق)


* متن و عکس جدا از هم انتخاب شده اند.
 عکس‌های قبلی

Design: Hasan Bardal